به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بر این اساس فراخوان عمومی برای شناسایی ، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار ملک پلاک یک دریا در ایزدشهر گلسار 9 در استان مازندران با مساحت 5000 مترمربع برگزار می شود.

فروش اسناد فراخوان از روز شنبه  1402/09/25 شروع می شود و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1402/09/29 ادامه دارد. علاقه مندان برای دریافت اسناد فراخوان به طبقه اول ساختمان موسسه جهاد استقلال واحد عمران مراجعه نمایند.

شرکت کنندگان در این فراخوان عمومی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/10/06 مهلت دارند تا اسناد این فراخوان را به دبیرخانه حراست موسسه جهاد استقلال تحویل داده و رسید دریافت کنند.

جزئیات تکمیلی مربوط به این فراخوان در آگهی درج شده است.