مناقصه و مزایده


فراخوان شرکت جاهد برای خرید 20 هزار تن برنج 1121 هندی

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 20 هزار تن برنج 1121 هندی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به کالاهای اساسی، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 20 هزار تن برنج 1121 سلا هندی برگزار کند.

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 10 هزار تن برنج 1121 سلا هندی وارداتی

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 10 هزار تن برنج 1121 سلا هندی وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به کالاهای اساسی، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 10 هزار برنج 1121 سلا هندی وارداتی برگزار کند.

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 30 هزار تن برنج 1121 هندی

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 30 هزار تن برنج 1121 هندی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به کالاهای اساسی، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 30 هزار تن برنج 1121 سلا هندی برگزار کند.

فراخوان شرکت جاهد برای خرید  30 هزار تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 30 هزار تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به کالاهای اساسی به ویژه گوشت قرمز، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 30 هزار تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی برگزار کند.

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 60 هزار تن ذرت دامی غیرتراریخته وارداتی

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 60 هزار تن ذرت دامی غیرتراریخته وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به کالاهای اساسی، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 60 هزار تن ذرت دامی غیرتراریخته وارداتی برگزار کند.

فراخوان شرکت جاهد برای خرید  2 هزار تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 2 هزار تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به کالاهای اساسی به ویژه گوشت قرمز، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 2 هزار تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی برگزار کند.

فراخوان شرکت جاهد برای خرید  2 هزار تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 2 هزار تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به کالاهای اساسی به ویژه گوشت قرمز، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 2 هزار تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی برگزار کند.