حوزه فعالیت

خدمات شرکت سرمایه گذاری جاهد شامل خدمات بازرگانی ، عمرانی میباشد.