هیات مدیره                                                                                       مهندس بهزاد احمدی         مدیر عامل و عضو هیات مدیره                                                                 

                                                                                      دکتر  علی افروس                     نائب رئیس  هیات مدیره    

             

                                                                                   دکتر عنایت اله ملکی تبار           رئیس هیات مدیره