مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه احداث ساختمان شماره 2 وزارت جهاد و کشاورزی با ارزیابی کیفی از طریق فراخوان عمومی برگزار می شود