واگذاری و بهره برداری به صورت اجاره برای ملک انبار خلیج فارس