به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی و عشایری جاهد، پیرو جلسات کاری و پیگیری مستمر فرایند اجرای پروژه احداث ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی ، نقشه های اولیه اجرایی توسط مشاور طرح آماده و نوبت اول آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار در روزنامه های کثیرالانتشار از جمله "اطلاعات" چاپ گردید که براساس برنامه زمانبندی برگزاری مناقصه تا 11/09/1402 ، پیمانکار ذیصلاح مربوطه انتخاب می گردد. این پروژه دارای 12 طبقه اداری و 5 طبقه زیرزمین ، پارکینگ و تاسیسات می باشد و دارای زیربنای حدود 32 هزار متر مربع خواهد بود. قرار است عملیات اجرایی این پروژه پایان 1404 به اتمام برسد.